4 Категории финансови показатели

За да се прецени напредъка и цялостното финансово здраве на вашия малък бизнес, е необходимо основно познаване на редица счетоводни процедури. Една област на счетоводството включва използването на финансови съотношения, които могат да посочат финансови тенденции или да посочат области, които се нуждаят от подобрение. Работете в тясно сътрудничество с един счетоводител, за да разберете какво означават вашите конкретни съотношения за вашия бизнес.

Коефициенти на растеж

Коефициентите на растеж могат да дадат индикация за това колко бързо се разраства вашият бизнес. Например, един вид съотношение на растеж е процентът на продажбите, който сравнява настоящите продажби с тези от предходната година. Процентът на нетните приходи отнема растеж на продажбите още повече, като показва печалба след изваждане на оперативните разходи. Възможно е, въпреки че процентът на продажбите показва, че продажбите са се увеличили с 30%, процентът на нетните приходи може да се е увеличил само с 20% поради увеличените оперативни разходи.

Коефициенти на финансовото състояние

Коефициентите на финансовото състояние показват цялостното финансово състояние на бизнеса. Например, съотношението дълг към собствен капитал сравнява размера на възникналите задължения, като например бизнес кредити и салда по кредитни карти, с размера на собствения капитал, като например размера на бизнес активи, които държите. Колкото по-нисък е дългът в сравнение със собствения капитал, толкова по-малко чувствителен е вашият бизнес към спад в икономическите условия. Той също така ви прави по-привлекателни за кредиторите в случай, че е необходимо допълнително финансиране.

Рентабилност на рентабилността

Коефициентите за рентабилност показват колко печеливш е вашият бизнес в определени области на дейност. Маржа на брутната печалба показва как продажбите се сравняват с цената на продадените стоки. Да предположим, че продажбите Ви за даден период са $ 10 000 и цената на продадените стоки е $ 6, 000. За да се изчисли брутният марж на печалбата, се изважда цената на продадените стоки от продажбите, която ще бъде равна на 4 000 долара. Тази цифра е разделена на размера на продажбите, което води до брутен марж на печалбата от 40%.

Коефициент на ликвидност

Коефициентът на ликвидност е сравнение на текущите активи с текущите задължения, което е показател за способността на вашата компания да посреща краткосрочни задължения. Ако текущите ви активи възлизат на 500 000 щ.д., а текущите задължения - на 400 000 щ.д., коефициентът на ликвидност ще бъде 5: 4. Колкото по-високо е съотношението, толкова по-благоприятен е за Вашия бизнес краткосрочните кредитори.