Стратегически маркетингов процес в 5 стъпки

Организациите разчитат на стратегически маркетинг, за да идентифицират, анализират и оценят нуждите и възможностите на пазара. Чрез установяването на ясна посока и създаването на единна цел за растеж, стратегическият маркетингов план от пет стъпки помага на малките и големите предприятия да създават въздействие, привързаност към марката и лоялност на клиентите.

Идентификация на мисията

Първата стъпка в стратегическия маркетинг е да се изясни причината, поради която предприятието съществува и как тя може да се възползва от целевите потребители в дългосрочен план. По-специално, тази мисия има за цел да предвиди бъдещето и да опише текуща роля на продукта, услугата или експертния опит на организацията. Например, мисията на аерокосмическата фирма може да бъде да осигури непрекъснати иновации в глобалния транспорт. Една болница може да заяви мисия да поеме водеща роля в подобряването на общественото здраве и образованието.

Анализ на ситуацията

Организациите провеждат анализ на ситуацията, известен също като SWOT, за да оценят и приоритизират своите силни страни, слабости, възможности и заплахи. Тази втора стъпка в процеса на стратегически маркетинг помага на мениджърите да разберат ресурсите, върху които могат да се основават, и предизвикателствата, с които ще се сблъскат. Силните и слабите страни се считат за вътрешни фактори под контрола на фирмата. Например, добър имидж в модната преса би бил ключова сила за производителя на рокли, докато лошо поддържаните отношения с търговците на дрехи биха се считали за слабост. Възможностите и заплахите произтичат от външната среда, като например силна икономика или нов данък върху заплатите.

Маркетингови цели

Третата стъпка в стратегическия маркетинг е да се поставят маркетингови цели. Това са ясни, измерими цели, които дават на вземащите решения база за вземане на решения и оценка на напредъка. Целите обикновено се изразяват в една или повече количествени цели като приходи, печалба, продажби или пазарен дял. Важно е, че всяка цел трябва да бъде постигната в рамките на определен период от време. Например целта за увеличаване на печалбата с пет процента може да бъде реалистична в рамките на една година, но вероятно не в рамките на една четвърт.

Стратегия и оценка

Четвъртата стъпка в стратегическия маркетинг е разработването на стратегия. Това включва избор на целеви пазар или отделна група от потребители, които вероятно ще купуват продукта или услугата на фирмата. Маркетинговите плановици трябва да избират и тактики за реализация, по-специално ефективни начини за използване на инструментите за маркетингов микс на продукт, промоция, цена и дистрибуция, за да достигнат и повлияят потенциалните купувачи. Петата стъпка, оценка, означава уточняване как, кога и от кого тези тактики трябва да бъдат наблюдавани и оценявани с течение на времето.