Основни принципи на счетоводство

Счетоводната система е просто утвърден метод за проследяване на приходите и разходите, за да можете лесно да разберете как се справя вашият бизнес. Въпреки че спецификите могат да се различават в различните компании, повечето се придържат към общоприетите счетоводни принципи, разработени от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и счетоводната професия. Счетоводните системи могат да бъдат прости или сложни, ръчни или компютъризирани. Съществуват обаче някои основни принципи на счетоводство, които се прилагат за всички приемливи методи за отчитане на бизнес дейностите ви.

Видове счетоводни системи

Системите за еднократно и двойно счетоводство са двата най-често използвани метода. Методът за еднократно въвеждане е подобен на чекова книжка; има само дебити и кредити. Когато правите депозит, балансът ви се увеличава и когато напишете чек, балансът ви намалява. Този метод ви казва колко пари имате на ръка, но не ви казва къде са отишли ​​парите ви. Методът за двойно вписване отчита разходите Ви. Когато пишете чек, намалявате парите, но в същото време увеличавате сметката, съответстваща на причината за сметката, като офис консумативи или комунални услуги.

Дебити и кредити

Повечето счетоводни системи използват метода на двойното вписване. По правило за всяка транзакция ще дебитирате един или повече профила и кредитирате един или повече профили, като общата сума на дебитите и кредитите е равна. Например, ако напишете чек за 100 щ Други транзакции могат да засегнат само два акаунта, като например плащане на наем.

Финансови отчети

Въпреки че бизнесът може да изготви редица различни финансови отчети, отчетът за доходите и балансът са най-основните изготвени отчети. Отчетът за доходите е същият като отчета за печалбата и загубата и ви показва колко пари сте направили или загубили през периода. В счетоводния баланс са изброени вашите активи и пасиви и това ви дава моментна снимка на стойността на вашата компания. Видовете сметки, които засягат вашия отчет за доходите, включват продажби, режийни разходи и разходи за продадени стоки. Вашият баланс изброява сметки като инвентаризация, парични средства, имоти и оборудване, дължими банкноти и вземания.

Основни сметки

Има 10 основни категории сметки, които може да се наложи да изпълните своите счетоводни задължения. В зависимост от сложността на Вашия бизнес, може да имате нужда от няколко под-сметки, за да изброите всеки вид продажба, например, или всеки вид продукт, който носите в инвентара. Основите обаче са продажбите, разходите, заплатите и неразпределената печалба за вашия отчет за доходите; за вашия баланс, трябва да включите пари в брой, вземания, платими сметки, платими бележки, инвентар и собствения капитал.

Отрицателни и положителни салда

Някои видове сметки обикновено имат отрицателни салда, но други обикновено показват положителни салда. Това може да бъде объркващо за начинаещия счетоводител. В отчета за приходите, вашите приходи сметки, като продажби, обикновено имат отрицателно салдо, въпреки че те са добра дейност за вашия бизнес. Разходите и цената на продадените стоки трябва да имат положителни салда. В баланса сметките, които представляват благоприятна дейност за вашия бизнес, имат положителни салда. Паричните средства, вземанията и инвентаризациите са примери за сметки с положителни салда. Отрицателните балансови сметки са тези, които са по-неблагоприятни. Примерите са начислени задължения и задължения. Ако анализирате запис, може да бъде по-лесно да се разбере. Например, когато продавате даден артикул, продавате кредити, отрицателна сметка в баланса. Трябва да дебитирате друга сметка - парични средства или вземания, които обикновено носят положителни салда.