Наредби на ИКАО за опасни товари

Самолетите транспортират опасни товари и опасни материали всеки ден по света. Международната организация за гражданска авиация, или ИКАО, стандартизира процедурите за безопасност по целия свят и определя основните правни изисквания, които диктуват как да се транспортират опасните стоки. Ръководството на ИКАО за регламенти за опасни товари (DGR) изброява техническите подробности за въздушния транспорт на опасни товари.

Какво представлява ИКАО?

ИКАО е сформирана през декември 1944 г., когато 52 държави подписаха Конвенцията за международен договор за гражданска авиация. Организацията има за цел да гарантира безопасността на въздухоплаването, включваща държавите-членки на ООН, и насърчава по-безопасен въздушен транспорт чрез прилагане на международния закон за гражданска безопасност на въздушния транспорт. ИКАО работи в тясно сътрудничество с Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), за да гарантира безопасността на въздуха.

Правилник за опасни товари

Регламентите за опасни товари на ИКАО, наричани още Технически инструкции за безопасно транспортиране на опасни товари по въздух, са набор от насоки за установяване на световни стандарти за безопасност. DGR класифицира опасните товари и определя техния транспорт, опаковане, етикетиране, обработка, документация, декларация, оценка на опасностите и изисквания за аварийно реагиране. Министерството на транспорта на Съединените щати (DOT) включва DGR в Кодекса на федералните разпоредби (CFR), дял 49, параграфи 171-180. Федералната авиационна администрация (FAA) разследва всички потенциални нарушения и налага значителни глоби на всички превозвачи, които не спазват стандартите, установени от DGR. Ръководството за регламенти за опасни товари се актуализира ежегодно, за да включи най-новите стандарти за безопасност.

Определяне на опасни товари

ИКАО определя опасните стоки като „изделия или вещества, които могат да представляват риск за здравето, безопасността, собствеността или околната среда и които са посочени в списъка на опасните товари в техническите инструкции или които са класифицирани съгласно тези инструкции. „ИКАО класифицира опасните стоки в девет класа на опасност, като всеки клас е разделен на няколко раздела. Клас 1 включва експлозиви и взривни вещества; Клас 2 покрива газове; Клас 3 включва запалими течности; Клас 4 включва запалими твърди вещества; Клас 5 покрива окислители и органични пероксиди; Клас 6 включва токсични и инфекциозни вещества; Клас 7 включва радиоактивни материали; Клас 8 включва корозивни вещества; и клас 9 включва различни опасни вещества, които не са обхванати от нито един от по-ранните класове.

Кой е приложим за

Правилникът за опасните стоки на ИКАО е приложим за всеки, който участва в транспортирането на опасни товари, включително държавни органи, спедитори, спедитори и превозвачи на самолети.