Какви са основните понятия за гласа на служителите?

Двупосочната комуникация със служителите е жизненоважна, ако искат да се чувстват ангажирани в бизнеса, за който работят, и да работят по най-добрия начин. Спадът в членството в профсъюзите и колективното договаряне, съчетано с желанието за пряко участие на служителите, доведе до засилен акцент върху слушането на гласа на служителите. Механизмите, използвани за слушане на служителите, ще варират в зависимост от размера на бизнеса и сектора, в който тя работи.

Сподели информация

Служителите могат само да допринесат конструктивно, ако им се предоставя информация за бизнеса. Това ще включва бизнес цели, изпълнение спрямо цели и предизвикателства, пред които е изправен бизнесът. Ръководителите и мениджърите могат да предоставят информация на служителите чрез информационни табла, брифинги за персонал или фирмен бюлетин. Ако служителите имат достъп до компютри, компаниите могат да използват имейл или интранет за споделяне на информация. Официална каскада от информация чрез структура на екипни срещи позволява на служителите да задават въпроси за изясняване.

Потърсете отзиви и предложения

Компанията трябва да осигури методи за служителите да дават обратна връзка и предложения. Това може да бъде просто като кутия за предложения или редовна среща на екипа. Проучванията, фокус групите и групите за решаване на проблеми също могат да насърчат диалога със служителите. По-технически усъвършенствани решения включват форуми за електронна поща или интранет. За да насърчи честната и открита обратна връзка, компанията трябва да създаде атмосфера на доверие. Възможността за анонимно участие може да намали безпокойството на служителите относно предоставянето на обратна връзка, особено в началните етапи на програмата за обратна връзка.

Оценете и отговорете

Предложенията на служителите ще се различават по своята полезност. Например служителите могат да предоставят противоречиви отзиви или предложения. За да се възползват от програмата на гласовете на служителите, компанията трябва да оцени приноса на служителите. В малките дружества тази оценка може да бъде неформална, докато в по-големите компании може да е необходим структуриран процес за оценка на приноса на служителите. Компаниите трябва да отговорят на приноса на служителите, да признаят публично добрите предложения и да обяснят частно защо други идеи не могат да бъдат приложени напред. Служителите ще знаят, че компанията не е пренебрегнала техния принос.

Бариери

Мениджърите може да не са склонни да чуят от служителите, особено ако въвеждането на служители противоречи на техните мнения. Нежеланите мениджъри могат да задушат дискусиите на срещите на екипа. Компанията може да преодолее това препятствие чрез анонимни процеси за обратна връзка или срещи на ниво прескачане, които привличат служителите в контакт с повече висши мениджъри. Ако не се вижда, че компанията действа по предложения и обратна връзка, това може да доведе до апатия и цинизъм. Апатията сред работната сила може да бъде бариера пред гласа на служителите, която разчита на вноските на служителите.

Препоръчано